Verkoopsvoorwaarden Smulfietstocht 2018

ROTARACT CLUB LEUVEN

De Smulfietstocht op zondag 24 juni 2018 is géén wedstrijd. Er wordt géén klassement opgemaakt. 

Inschrijving geschiedt op vrijwillige basis. 

Een deelnemer staat officieel ingeschreven als hij/zij het inschrijfformulier volledig heeft ingevuld en verstuurd, en als het inschrijfgeld is overgemaakt op desbetreffend bankrekeningnummer of anders overeengekomen (bv. sponsoring, etc). In het inschrijvingsgeld zit een verzekering voor de deelnemer inbegrepen. 

De inschrijvingen worden beperkt tot 350 deelnemers

De deelnemer verklaart naar eer en geweten dat hij in goede gezondheid verkeert en neemt deel op eigen verantwoordelijkheid

De deelnemer dient zich te houden aan de geldende verkeersregels

Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij zich gedraagt zoals van een goede huisvader verwacht mag worden. Hij/zij brengt aldus geen schade toe aan de natuur/de omgeving of aan andermans eigendommen en laat geen afval achter op de openbare weg of andere terreinen.

Nieuw materiaal (tubes, remkabels...) eventueel van toepassing bij reparaties door de technische bijstand is voor rekening van de deelnemer. 

De deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade die door eigen toedoen, nalatigheid en/of onvoorzichtigheid wordt veroorzaakt. 

De deelnemers vrijwaren de organisatie, en personen die voor of namens de organisatie werkzaam zijn, van alle aansprakelijkheid. 

De deelnemer dient de aanwijzingen van de organisatie en de begeleiding op te volgen wanneer dit nodig wordt geacht. 

De organisatie heeft het recht een deelnemer te diskwalificeren en aldus uit de Smulfietstocht te halen, indien dit noodzakelijk wordt geacht. 

De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in een databestand. Dit bestand kan gebruikt worden voor e-mailverkeer. Echter, deelnemers die hier schriftelijk of via internet bezwaar tegen maken, worden niet in het bestand opgenomen. 

Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van beeldmateriaal in druk, op foto, film, video, e.d. voor promotionele doeleinden van de Smulfietstocht zonder daarvoor vergoeding te claimen.  

Als de deelnemer zich twee weken voor datum afmeldt voor de fietstocht krijgt hij zijn eigen betaalde bijdrage terug, nadien kan geen aanspraak meer gemaakt worden op de eigen bijdrage. Bij ernstige ziekte of familiale omstandigheden beslist de organisatie of de eigen bijdrage teruggegeven wordt of niet.  

De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Smulfietstocht af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij het evenement redelijkerwijs geen doorgang kan vinden.

De deelnemer verklaart bij deelname aan deze Smulfietstocht kennis te hebben genomen van dit reglement. 

De organisatie en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de deelnemer te verifiëren.

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie.