PRIVACYVERKLARING

ROTARACT CLUB LEUVEN

Rotaract Club Leuven verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring en de geldende lokale privacywet- en regelgeving, meer specifiek de Algemene Verordening Gegevensbescherming ("AVG"). Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u ons contacteren via info@rotaractleuven.be.

Verwerkingsdoeleinden

Rotaract Club Leuven verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens die worden verwerkt voor klantenbeheer, zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is voor de verwerking. Dit zal maximum een termijn van 2 jaar betreffen.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens (cf. artikel 15 AVG) en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn (cf. recht op rectificatie; zie artikel 16 AVG), ze laten verwijderen (cf. het zogenaamde "recht op vergetelheid" ; zie artikel 17 AVG), de verwerking ervan laten beperken (cf. artikel 18 AVG) en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te ontvangen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@rotaractleuven.be.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).